Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

به پایگاه دانش مایکت خوش آمدید!

این پایگاه دانش در جهت تسهیل کار توسعه‌دهندگان در آماده سازی برنامه‌های اندروید خود و انتشار آن‌ها در مایکت ایجاد شده است. سعی شده است مستندات مربوط به توسعه‌دهندگان مایکت همراه با ویدئوی آموزشی باشد تا استفاده از این پایگاه دانش راحت‌تر انجام گیرد.

 

مستندات توسعه‌دهندگان

Documents