Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

می‌توانید محصولات اشتراکی برنامهٔ خود را در مایکت از سرور مدیریت کنید. برای این کار دو API وجود دارد. «بررسی وضعیت یک خرید اشتراکی» و «لغو تمدید خودکار»

احراز هویت

برای استفاده از سرویس‌های زیر باید کلید X-Access-Token را از منوی تنظیمات پنل توسعه‌دهندگان دریافت نمایید و به عنوان Header در سرویس‌های خود قرار دهید. به عنوان مثال:

بررسی وضعیت

برای دریافت اطلاعات و بررسی وضعیت یک خرید کافی است از token آن خرید استفاده نمایید:


جدول راهنمایی ورودی‌ها:

توضیحاتورودی
شناسهٔ برنامهٔ شماPACKAGE_NAME
شناسهٔ محصول شماPRODUCT_ID
توکن خرید کاربرTOKEN

به عنوان مثال خروجی به صورت زیر خواهد بود:

توضیحاتخروجی
زمان شروع دورهٔ اشتراک
startTimeMillis
زمان پایان دورهٔ اشتراک
expiryTimeMillis
وضعیت تمدید خودکار
autoRenewing
مقدار developerPayload که در هنگام خرید وارد شده است
developerPayload

 

لغو تمدید خودکار

با استفاده از این API می‌توانید تمدید خودکار یک محصول را برای یک token غیر فعال کنید.

جدول راهنمایی ورودی‌ها:

توضیحاتورودی
شناسهٔ برنامهٔ شماPACKAGE_NAME
شناسهٔ محصول شماPRODUCT_ID
توکن خرید کاربرTOKEN

به عنوان مثال خروجی به صورت زیر خواهد بود:

  • No labels